ZomTalks – Vartan Bedrosian

Date: Monday, March 05, 2018
From: 8:30 pm
Location: Zavarian Student Association Հ.Յ.Դ. Զաւարեան Ուսանողական Միութիւն, Beirut, Lebanon
Check Event on Facebook

ZomTalks is a series of lectures that feature individuals of diverse backgrounds and disciplines who share insight and knowledge from their area of expertise with our community. ZomTalks aims to discuss ideas that inspire, inform and empower.
Note: Views discussed during the talk do not necessarily reflect that of Zavarian Student Association.

This week’s talks is by Vartan Bedrosian.

Vartan Bedrosian is an Armenian actor, scriptwriter, and parodist. Bedrosian is widely considered as one of the greatest contemporary Armenian actors, touching upon various issues such as the Armenian Genocide, Armenian politics and foreign affairs in his performances.
Vartan Bedrosian was born on February 27, 1959 in Yerevan, Armeni. He graduated from the Terlemezian Art College in 1983. In 1985, along with Vahram Sahakian, he established a private theatre studio called Vozniner (Վոզնիներ, “Hedgehogs”). Between 1988 and 1992, during the Karabakh movement, Bedrosian wrote and staged several politically motivated performances. Until 1997, he played in short and feature films. Bedrosian moved to Paris in 1992, where he appeared in several French plays.
In 2000, he embarked on a new journey, performing one-man shows on various politics and social issues.Besides Armenia, he’s performed for the Armenian diaspora communities in the United States, France, Canada, Lebanon, Iran, Syria, Russia, etc

The talk is open to everyone and will take place on Monday, 5th of March, 2018, at 8:30 p.m. in Zavarian Student Association’s, Apo Ashjian Center, Bourj Hammoud.

Note that the talk will be in Armenian language.

ԶՈՄTalks-ը կը ձգտի ստեղծել միջավայր մը, ուր ոեւէ անձ, մասնագէտ կամ ոչ, կարենայ իր գիտելիքները փոխանցել նիւթի մը մասին, որ զինք կը հետաքրքրէ։ «Talk»-երը կրնան արծարծել տարբեր տեսակի նիւթեր՝ ըլլայ գիտական, քաղաքական, փիլիսոփայական, համաշխարհային հարցեր, եւայլն… ԶՈՄTalks-ի նպատակն է թափ տալ մտքերու փոխանակման, գիտելիքներով զարգացնել երիտասարդներու հմտութիւնները եւ նոր հորիզոններ բանալ անոնց մտքերուն մէջ:
ԶՈՄTalks-ը կարճ դասախօսութիւններու շարք մըն է :
Զրոյցի ընթացքին քննարկուած դիտարկումները, անպայմանօրէն չեն արտացոլէր Զաւարեան Ուսանաղոկանա Միութեան գաղափարները եւ տեսակէտները:

Այս շաբթուան «Talk»-ը՝
«Կիսատ թողած մեր երգը»
Դասախօս՝ Վարդան Պետրոսեան:
Երկուշաբթի, 05 Մարտ 2018ին, երեկոյեան ժամը 8:30-ին:
Աբրահամ Աշճեան կեդրոն, Պուրճ Համուտ

Ծանօթ: Զրոյցը տեղի պիտի ունենայ Հայերէն լեզուով.

Zavarian Student Association of ARF was founded in 1904 in Beirut, Lebanon. Simon Zavarian along with eight Armenian scholars established a student association in the American University of Beirut.

Follow us