ZomTalks – Vahe Berberian

Date: Wednesday, January 24, 2018
From: 8:00 pm
Location: unavailable
Check Event on Facebook

ZomTalks is a series of lectures that feature individuals of diverse backgrounds and disciplines who share insight and knowledge from their area of expertise with our community. ZomTalks aims to discuss ideas that inspire, inform and empower.

This week’s talk is “Recovering From Amnesia” by Vahe Berberian

The talk is open to everyone and will take place on Wednesday, 24th of January, 2018, at 8:00 p.m. in Zavarian Student Association’s, Apo Ashjian Center, Bourj Hammoud.

Note that the talk will *not* be a stand up comedy performance, and it’ll be in Armenian language.

ԶՈՄTalks-ը կը ձգտի ստեղծել միջավայր մը, ուր ոեւէ անձ, մասնագէտ կամ ոչ, կարենայ իր գիտելիքները փոխանցել նիւթի մը մասին, որ զինք կը հետաքրքրէ։ «Talk»-երը կրնան արծարծել տարբեր տեսակի նիւթեր՝ ըլլայ գիտական, քաղաքական, փիլիսոփայական, համաշխարհային հարցեր, եւայլն… ԶՈՄTalks-ի նպատակն է թափ տալ մտքերու փոխանակման, գիտելիքներով զարգացնել երիտասարդներու հմտութիւնները եւ նոր հորիզոններ բանալ անոնց մտքերուն մէջ:
ԶՈՄTalks-ը կարճ դասախօսութիւններու շարք մըն է :

Այս շաբթուան «Talk»-ը՝
«Recovering From Amnesia»
Դասախօս՝ Վահէ Պէրպէրեան:
Չորեքշաբթի, 24 Յունուար 2018ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին:
Աբրահամ Աշճեան կեդրոն, Տօրա

Zavarian Student Association of ARF was founded in 1904 in Beirut, Lebanon. Simon Zavarian along with eight Armenian scholars established a student association in the American University of Beirut.

Follow us