ZGI- Soup Kitchen

Date: Wednesday, January 23, 2019
From: 5:00 pm
Location: Apo Ashjian Youth Center, Beirut, Lebanon
Check Event on Facebook

The Zavarian Goodwill Initiative is a program designed by Zavarian Student Association to give back to its community, where ZSA members and volunteers come together to work for the common good; contribute for the needy, also to help protect our environment for future generations.
Raising awareness and serving our community lies within our core values.

One of the main projects of Zavarian Goodwill Initiative is to serve monthly dishes for those in need, in a joyful environment.
ZSA members encourage volunteers to donate ingredients for the dish of the week.
Contribute to this initiative, because by helping others, we shall make their lives buoyant!

As a sneak peak to the Armenian Love Day “Sourp Sarkis”, this Sunday’s dish will be the “Veggie Love Pasta.”

To donate ingredients for “Veggie Love Pasta”, fill the google form attached by kindly choosing the quantity of the ingredients you want to donate. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5pmpGlcQ1d4vKF4WaAOsOrwPeUNwiEOGvA16vETWaTxBlpA/viewform?usp=sf_link

You can bring the ingredients between Wednesday 23rd to Saturday 26th of January 2019, from 5PM to 10PM, at the address specified “Zavarian Student Association, Apo Ashjian Center, Bourj Hammoud”.

For any other question you can contact us on 01265078 or 70890794, between 5PM to 10PM.

Let’s make Sundays just another day to help our community!

“Only a life lived for others is a life worthwhile.” – A. Einstein

«Զաւարեան Բարեսիրական Նախաձեռնութիւն»-ը, իր անդամներով ու կամաւորներով աշխատանքներ ծրագրած է համայնքի կարիքաւորները նպաստելու, ինչպէս նաեւ միջավայրը եւ բնութիւնը պահպանելու համար:
Այս նախաձեռնութեան հիմնական ծրագիրը կարիքաւորներուն Կիրակնօրեայ ճաշեր մատուցելն է, հաճելի մթնոլորտի մը մէջ։

Կամաւորներու աջակցութիւնը Կիրակնօրեայ ճաշի բաղադրութիւնները ապահովելու մեծապէս քաջալերուած է։

Ընկերային ծառայութիւնն ու անոր գիտակցութիւնը Զաւարեանի հիմնական արժանիքներէն մէկն է:

«Սուրբ Սարգիս»-ի տօնը կը մօտենայ… այս Կիրակի օրուան ճաշը պիտի ըլլայ «Բանջարեղէններով Սիրոյ Մաքարոն»։
Կամաւորագրուիր լեցնելով այս էջը՝ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5pmpGlcQ1d4vKF4WaAOsOrwPeUNwiEOGvA16vETWaTxBlpA/viewform?usp=sf_link

Կը խնդրուի նուիրատուութիւնները բերել նշուած վայրը՝ Աբո Աշճեան Կեդրոն, Պուրճ Համուտ, Չորեքշաբթի 23-էն Շաբաթ 26 Յունուար 2019-ի միջեւ, ժամը 5-էն 10-ի միջեւ։

Մանրամասնութիւններու համար հեռաձայնել 01265078 կամ 70890794 թիւերուն ժամը 5-էն 10-ի միջեւ։

Եկէք միասին ծառայենք մեր կարիքաւոր հանրութեան։

Zavarian Student Association of ARF was founded in 1904 in Beirut, Lebanon. Simon Zavarian along with eight Armenian scholars established a student association in the American University of Beirut.

Follow us