ZGI- Soup Kitchen

Date: Thursday, February 21, 2019
From: 5:00 pm
Location: Apo Ashjian Youth Center, Beirut, Lebanon
Check Event on Facebook

The Zavarian Goodwill Initiative is a program designed by Zavarian Student Association to give back to its community, where ZSA members and volunteers come together to work for the common good; contribute for the needy, also to help protect our environment for future generations.
Raising awareness and serving our community lies within our core values.

One of the main projects of Zavarian Goodwill Initiative is to serve monthly dishes for those in need, in a joyful environment.
ZSA members encourage volunteers to donate ingredients for the dish of the week.
Contribute to this initiative, because by helping others, we shall make their lives buoyant!

This Sunday’s dish is vegetables with rice and chicken and salad.

To donate ingredients for this week’s dish or for our upcoming events, fill the google form attached by kindly choosing the quantity of the ingredients you want to donate.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5pmpGlcQ1d4vKF4WaAOsOrwPeUNwiEOGvA16vETWaTxBlpA/viewform?usp=sf_link

You can bring the ingredients from Wednesday 20th to Saturday 23rd February from 5PM to 10PM, at the address specified “Zavarian Student Association, Apo Ashjian Center, Bourj Hammoud”.

You can also help by volunteering on the day of the Soup Kitchen between 9am and 3pm (you can choose the time slots that suit you best). Register by filling the form below.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeia0JgHGX547ZQPKdxJC98co0M9MtuhMxb8kTjV6xOA5W98A/viewform?usp=sf_link

For any other question you can contact us on 01265078 or 70890794, between 5PM to 10PM.

Let’s make Sundays just another day to help our community!

“Only a life lived for others is a life worthwhile.” – A. Einstein

_____________

«Զաւարեան Բարեսիրական Նախաձեռնութիւն»-ը, իր անդամներով ու կամաւորներով աշխատանքներ ծրագրած է համայնքի կարիքաւորները նպաստելու, ինչպէս նաեւ միջավայրը եւ բնութիւնը պահպանելու համար:
Այս նախաձեռնութեան հիմնական ծրագիրը կարիքաւորներուն Կիրակնօրեայ ճաշեր մատուցելն է, հաճելի մթնոլորտի մը մէջ։

Կամաւորներու աջակցութիւնը Կիրակնօրեայ ճաշի բաղադրութիւնները ապահովելու մեծապէս քաջալերուած է։

Ընկերային ծառայութիւնն ու անոր գիտակցութիւնը Զաւարեանի հիմնական արժանիքներէն մէկն է:

Օգտակար դառնալու համար մեր գալիք ճաշկերոյթներուն, Կամաւորագրուիր լեցնելով այս էջը՝
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5pmpGlcQ1d4vKF4WaAOsOrwPeUNwiEOGvA16vETWaTxBlpA/viewform?usp=sf_link

Առիթը ունիք նաեւ օգտակար դառնալու ճաշի մատուցման օրը։ Կամաւորագրուիր լեցնելով այս էջը՝
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeia0JgHGX547ZQPKdxJC98co0M9MtuhMxb8kTjV6xOA5W98A/viewform?usp=sf_link

Կը խնդրուի նուիրատուութիւնները բերել նշուած վայրը՝ Աբո Աշճեան Կեդրոն, Պուրճ Համուտ, Չորեքշաբթի 20-էն 23 Փետրուար, ժամը 5-էն 10-ի միջեւ։

Մանրամասնութիւններու համար հեռաձայնել 01265078 կամ 70890794 թիւերուն ժամը 5-էն 10-ի միջեւ։

Եկէք միասին ծառայենք մեր կարիքաւոր հանրութեան։

Zavarian Student Association of ARF was founded in 1904 in Beirut, Lebanon. Simon Zavarian along with eight Armenian scholars established a student association in the American University of Beirut.

Follow us