Health Day – Առողջապահական օր

Date: Saturday, May 25, 2019
From: 11:00 am
Location: unavailable
Check Event on Facebook

The Zavarian Goodwill Initiative is a program initiated in 2017, designed by Zavarian Student Association, to give back to its community, where ZSA members and volunteers come together to work for the common good, contribute for everyone in need, also to help protect our environment for future generations.

Every member of Zavarian Student Association and of the community is invited to volunteer in Zavarian Goodwill Initiative projects, thus raising awareness among youth, students and the community. One of the main projects of Zavarian Goodwill Initiative has been to serve every other week , dishes for those in need in a joyful environment.

Zavarian Goodwill Initiative will continue serving, this time by providing free basic medical tests for the community. Tests will include blood type identification, glucose test, Vital signs,blood pressure & heart rate, and nutrition/BMI . ZSA members and volunteers will come together to contribute for every visitor.

Your participation is and always will be appreciated.

Raising awareness and serving our community lie within our core values.

For any inquiries you can contact us on 01265078 between 5PM to 10PM.

—————————-

Զաւարեան Ուսանողական Միութիւնը, իր անդամներով ու կամաւորներով աշխատանքներ ծրագրած է համայնքի կարիքաւորները նպաստելու, ինչպէս նաեւ միջավայրը եւ բնութիւնը պահպանելու համար:

Զաւարեան Ուսանողական Միութեան Ընկերային Ծառայութեան աշխատանքները կը շարունակուին, այս անգամ հայթայթելով կարիքաւորներուն հիմնական բժշկական քննութիւններ: Քննութիւնները կը ներառեն արեան խմբաւորում, շաքարախտի քննութիւն, Արեան ճնշում եւ սրտի զարկեր, եւ սննդագիտական/BMI:

Կամաւորներու աջակցութիւնը այս աշխատանքին մեծապէս քաջալերուած է։

Մանրամասնութիւններու համար հեռաձայնել 01265078 ժամը 5-էն 10-ի միջեւ։

Եկէք միասին ծառայենք մեր կարիքաւոր հանրութեան։

Zavarian Student Association of ARF was founded in 1904 in Beirut, Lebanon. Simon Zavarian along with eight Armenian scholars established a student association in the American University of Beirut.

Follow us